Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Mister Vino

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen  Mister Vino  Oplintersesteenweg 93, 3300 Tienen ingeschreven onder BTW nummer BE 0705 836 831 hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van Italiaanse gastronomische specialiteiten, met levering voorzien in België. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst. 

Bestelling

Bestellingen bij Mister Vino, zowel digitaal als fysiek, geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden.  Mister Vino heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken. 
Bestellingen plaatst u per doos van 6 flessen indien het om wijn betreft, tenzij anders vermeld op de bestelbon.
Andere producten kunnen per stuk besteld worden, tenzij anders vermeld op de bestelbon.
Bestellingen worden alleen geleverd in België.In geval een bestelling geannuleerd wordt, heeft Mister Vino het recht een schadevergoeding van 20% van het nettobedrag aan te rekenen als vergoeding voor het geleden verlies.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Contractpartij

Wij verkopen alleen aan: Natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar. Juridische entiteiten met zetel in België. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Levering

Leveringen binnen België zijn gratis vanaf een bestelling van min. 300 euro (tenzij anders afgesproken). Bij leveringen <  300 euro  gelden de normale tarieven van de pakjesdienst. De levering geschiedt in overleg op een door de klant aangeduid adres en zal binnen een schappelijke tijd na de bestelling uitgevoerd worden. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer mogelijk.

Mister Vino is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is, wordt er met u contact opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor de klant niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van proefpakketten per proefpakket.

Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 Liter inhoud. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%), accijnzen en verpakkingsheffing. 
Mister Vino kan prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..). Alle aanbiedingen van Mister Vino zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling

Goederen worden pas geleverd na betaling. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst kan u betalen via overschrijving. De factuur wordt nagestuurd via email door Mister Vino.

Laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest van 10% met een minimum van 75 euro.

Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Mister Vino te worden gemeld.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Mister Vino zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Mister Vino.

Garantie

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 7 dagen na levering Mister Vino hiervan per e-mail in kennis te stellen. 
Alle geleverde wijnen vallen onder de Mister Vino-garantie. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij om de wijn te laten ophalen (niet zelf retourneren!) door Mister Vino, onder de volgende voorwaarden: 
- de klant dient zich per e-mail in contact te stellen met onze klantendienst
- enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. De klant mag uit slechts één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie.
- voor de retourzending brengen wij € 0,65 per fles in rekening.
Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag door de klant binnen 30 dagen na ophaling door Mister Vino omgezet in een tegoedbon ter waarde van de aankoop – de gemaakte kosten (retourneren).

Kurksmaak

Wanneer u een wijn met kurksmaak heeft, mag u deze, de fles zo vol mogelijk met de originele kurk, terugsturen. Wij zullen deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen).
Wij betalen in geen enkel geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild!

In welke gevallen vervangen wij geen slechte flessen:
- wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is)
- wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een té droge en té warme bergplaats)
- wijnen die niet bij Mister Vino aangekocht werden

OPGELET: Deze service is enkel geldig met mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs en dit tot maximum 2 jaar na aankoop van de wijn.

Overmacht

Mister Vino  is nooit aansprakelijk voor overmacht situaties of iedere andere oorzaak buiten zijn wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, enz) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Mister Vino niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen, hoewel hij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat hij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden. 

Disclaimer

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Mister Vino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden. 

Bescherming van het Privéleven

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Mister Vino. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van Mister Vino  zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar Mister Vino . Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Mister Vino. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en Mister Vino  de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren. 

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Leuven bevoegd.

Mister Vino, Oplintersesteenweg 93, 3300 Tienen.